Kontakt

Ing. Ľudmila Cuperová
Poľská 2714/2, 81107 Bratislava – Staré mesto
Tel.: 0905504864

E-mail: lili.improvizuje@gmail.com

IČO: 40305627

Podnikateľský subjekt je zapísaný v OU-BA-OZP1-2018/056518-3, číslo živ. registra 506-13633. Vznik živ. oprávnenia dňa: 15.5.2018

Dozorný orgán: SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, E-mail: ba@soi.sk.